fbpx

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Inleiding

1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Ellen’s Colorboost bedoelt.

Ellen’s Colorboost 
KvK nummer 51608995
Btw: 195260296B01

Contact via: ellen@ellenvenema.nl

1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Ellen’s Colorboost: de eenmanszaak welke wordt geëxploiteerd door de natuurlijke persoon genaamd Ellen Venema, drager van het KvK registratienummer 51608995, met inbegrip van de daaraan verbonden werknemers die voor- en onder de naam Ellen’s Colorboost werkzaam zijn.
1.2. de Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan Ellen Venema tot het leveren van diensten of producten.
1.3. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht waarbij de Klant aan Ellen Venema de opdracht geeft om een bepaalde dienst of product te leveren.

Artikel 2 Werkingssfeer
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met mij.
2.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van jou zijn niet van toepassing.
2.3 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover die specifiek en schriftelijk door mij zijn aanvaard. Die aanvaarding kan niet worden afgeleid uit het onbesproken laten door mij van een eventuele van toepassing verklaring van algemene voorwaarden door jou. Een eventuele afwijking geldt dan ook alleen voor het betreffende geval, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
2.4 Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen mij en jou, wordt je geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten overeenkomsten.
2.5 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing bij verlenging(en) van aanbiedingen en overeenkomsten met mij.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
3.1 Mijn diensten zijn bedoeld voor ondernemende vrouwen.
3.2 Alle aanbiedingen van mij zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke aanbieding is medegedeeld en daarbij tevens een termijn voor aanvaarding is vermeld.
3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.4 Door mij gedane mondelinge toezeggingen zijn pas verbindend zodra schriftelijk bevestigd.
3.5 Overeenkomsten, opdrachten en wijzigingen daarvan komen pas tot stand op het moment dat ik deze schriftelijk heb geaccepteerd, dan wel op het moment dat ik feitelijk een begin van uitvoering heb gemaakt.
3.6 Jij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ik aangeef dat deze noodzakelijk zijn of waarvan jij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan mij worden verstrekt.
3.7 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan mij zijn verstrekt, heb ik het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan jou in rekening te brengen.
3.8 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan ik de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat jij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk hebt goedgekeurd.

Artikel 4 Inschakeling van derden
4.1
Indien en voor zover vereist voor een goede uitvoering van de overeenkomst, heb ik het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Ik ben, behoudens in het geval vanuit mijn kant sprake is van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
4.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van mijn overeenkomst met jou willen beperken, ga ik er vanuit en bevestig ik zo nodig bij deze dat alle overeenkomsten tussen jou en mij de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens jou te aanvaarden.

Artikel 5 Prijzen en betaling
5.1 De prijzen van mijn programma’s staan op de website van www.ellenvenema.nl. Deze prijzen zijn altijd exclusief BTW. Producten zijn inclusief BTW.
5.2 Betaling kan in een keer, of in termijnen worden voldaan (als dit mogelijk is staat dit aangegeven). Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan.
5.3 Indien je achterloopt met betalingen, dan hou ik mij het recht voor om een live-dag of gesprek af te zeggen en mijn verplichtingen op te schorten, totdat je de betreffende termijn(en) betaald hebt. Na betaling kan je een nieuwe afspraak maken voor het gesprek, maar het gesprek moet wel binnen de duur van het programma plaats vinden. Ik garandeer niet dat ik nog ruimte in mijn agenda heb, om een gesprek in te halen.
5.4 Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

Artikel 6 Intellectueel eigendom / Gebruik materialen.
6.1 Op de teksten, materialen van mijn programma’s bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na de programma’s mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.
6.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma’s, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.
6.3 De intellectueel eigendomsrechten van jouw programma blijven natuurlijk volledig van jou.
6.4 Het is de Klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens Ellen Venema geproduceerde adviezen, foto’s, video’s of andere auteursrechtelijke werken, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Artikel 7 Materialen en licenties
7.1 Ik streef ernaar de materialen levenslang online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

8. Betaling
8.1. Voor de uitvoering van de Overeenkomst van opdracht is de Klant gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen, vermeerderd met verschotten (zoals reiskosten) en onvoorziene kosten die redelijkerwijs voor rekening van de Klant dienen te komen.
8.2. Indien Ellen Venema recent eerder werkzaamheden voor de Klant heeft verricht, geldt tenzij anders overeengekomen het vaste, eerder tussen partijen afgesproken honorarium.
8.3. Het honorarium met betrekking tot verrichte werkzaamheden zal, indien de uitvoering van de  opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, in beginsel tussentijds in rekening worden gebracht.
8.4. Ellen Venema is steeds gerechtigd van de Klant de betaling van een voorschot te verlangen. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen Ellen Venema en de Klant worden vastgesteld. Indien het betalingsgedrag van de Klant daartoe aanleiding geeft, kan de hoogte van een te betalen voorschot in een later stadium worden aangepast.
8.5. Indien de hoogte van het honorarium niet expliciet door partijen wordt overeengekomen dient als redelijke uurtarief in de zin van artikel 7:405 BW te gelden een bedrag van €125 incl. btw. Dit is tevens het op de gebruikelijke wijze berekende loon in de zin van voornoemd artikel.

9. Betaling
9.1. Betalingen van declaraties dienen plaats te vinden binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen of op de factuur is aangegeven.
9.2. Betalingen dienen plaats te vinden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het op de declaratie vermelde bankrekeningnummer, of middels de daartoe verstrekte betaal-link.
9.3. Betalingen dienen plaats te vinden zonder korting of verrekening. Uitstel van betaling wordt niet verleend.
9.4. Na verstrijken van de betalingstermijn van zeven dagen is de Klant van rechtswege in verzuim en is de Klant over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente ex artikel 6:119(a) BW, vermeerderd met 1,5 %, verschuldigd, zonder dat deze eerst aangezegd hoeft te worden.
9.4. Indien de Klant niet in staat is om het (volledig) verschuldigde bedrag binnen de in het eerste lid genoemde betalingstermijn te voldoen, verzoekt hij voor het verstrijken van de betalingstermijn gemotiveerd en onderbouwd om een betalingsregeling.
9.5. Betalingsregelingen dienen stipt door de Klant te worden nagekomen, op straffe van verval, waarbij het verschuldigde bedrag per direct opeisbaar wordt.
9.6. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surséance van betaling van de Klant zijn de verplichtingen van de Klant onmiddellijk en volledig opeisbaar.

10. Verzuim
10.1. Indien de Klant in verzuim is één of meer van zijn verplichtingen jegens Ellen Venema na te komen (korter dan 48 uur doorgegeven), komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant, e.e.a. conform de bepalingen krachtens de Wet Buitengerechtelijke incassokosten.
10.2. Onder de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte worden tevens verstaan de door Ellen Venema zelf verrichte (incasso) werkzaamheden waaronder het versturen van aanmaningen, het (telefonisch) sommeren tot betaling en het eventueel treffen van betalingsregeling(en).
10.3. Indien de Klant in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft Ellen Venema naast de mogelijkheid van invorderingsmaatregelen als bedoeld in de vorige leden, het recht haar werkzaamheden of daartoe gemaakte reserveringen ten behoeve van de Klant op de schorten.
10.4. Bij aanmelden voor een dag-training geldt de regel, de plek is gereserveerd voor de klant. Wanneer de klant toch besluit deze plek niet in te vullen dient de klant 50% van het bedrag te voldoen.
10.5 In geval van annulering van de aanschaf een product worden er administratiekosten van €7,50 berekend.

11. Verplichtingen de Klant
11.1. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarom Ellen Venema verzoekt, of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Ellen Venema worden verstrekt.
11.2. Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ellen Venema zijn verstrekt, heeft Ellen Venema het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.

12. Beëindiging van de Overeenkomst
12.1.
Zowel De Klant als Ellen Venema kunnen op elk ogenblik de Overeenkomst beëindigen door de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen.
12.2. Bij beëindiging van de Overeenkomst op initiatief van de Klant of in het geval van overmacht aan de zijde van Ellen Venema, maakt Ellen Venema haar eindstaat van kosten op, rekening houdende met haar prestaties tot aan de beëindiging van de Overeenkomst, waarna aan de Klant een finale factuur zal worden verstrekt.
12.3. Bij beëindiging minder dan 24 uur door de Klant mag Ellen Venema misgelopen inkomsten doordat een specifieke tijdstip was gereserveerd voor de Klant in rekening brengen.
12.4. Gedane (aan)betalingen zullen niet worden gerestitueerd.

Artikel 13 Klachten
13.1 Mocht je ontevreden zijn over een programma of een onderdeel van het programma of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.
13.2 Klachten moet je binnen 7 dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
13.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
14.1
. Ellen Venema is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door dat is uitgegaan van de door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
14.2. Ellen Venema is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van werkzaamheden voor de Klant voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van de Klant om tot tijdige betaling van de declaraties van Ellen Venema over te gaan.
14.3. Ellen Venema is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de Overeenkomst door derden verrichte werkzaamheden.
14.4. Iedere aansprakelijkheid van Ellen Venema voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond,beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Ellen Venema te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering.
14.5. Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in de zaak in verband waarmee de schade is ontstaan door de Klant aan Ellen Venema is betaald, met een maximum van € 2.000,00.
14.6 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gemiste besparingen, verminderde goodwill, etc., is uitgesloten.
14.7 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.


15. Geheimhoudingverplichting
15.1.
Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij ter uitvoering van een zaak van elkaar of uit andere bron van elkaar hebben verkregen en waarvan zij weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, tenzij een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt.
15.2. Door de Klant verstrekte informatie wordt niet voor een ander doel gebruikt dan waarvoor zij werd verkregen. Ellen Venema respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.Artikel 9 Privacy

Artikel 16 Overig
16.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.
16.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
16.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

Artikel 17 Toepasselijk recht
12.1 Op alle Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 Wijziging van de voorwaarden
18.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.
18.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.